ISRAEL – en FREDSDUE?

29 apr


For å få litt balanse her på VGB, der jeg hoderystende leser det ene forsvaret etter det andre av israelsk terrorisme på Vestbredden, bringer jeg her 2 ferske og lettleste artikker fra Dagbladet og VG.

 

Og her er bare bosetterne på Vestbredden nevnt.

Den israelske statsterrorirsmen lar jeg ligge i kveld.

 

For ordens skyld:

Nei, jeg tror IKKE at Hamas er fredsduer, – men jeg tror at Israel må presses til å komme i dialog med dem. Utestengelse gjør vondt verre, og sivilbefolkningen lider nød.

Nei, jeg er ikke antisemitt. Jeg tror at veldig mange israelere ikke har noe annet ønske enn å leve i fred.

Men Hamas er DEMOKRATISK valgt, akkurat som Vesten ønsket.

Og det er dessverre et faktum at Israel driver folkerettslig okkupasjon og terror av palestinerne, at Vesten VET det, men at de ikke setter sterkt nok press på israelerne. Her bærer USA et hovedansvar. Norge alene er temmelig skviset mellom USA, EU og NATO. – men det ser ut som om det er en holdningsendring på gang.

Ære være Frankrike, Sveits og Sverige som har tatt åpent standpunkt i hvordan man bør forholde seg til Hamas.

 

Det finnes omtrent ubegrensete mengder om disse spørsmålene på nettet.

Les selv, men prøv å finne annen litteratur enn Porten til Midtøsten og Magazinet. Der er dessverre palestinahatet så sterk at all objektivitet er borte.

Les og tenk!

 

LYKKE TIL. 🙂

http://www.dagbladet.no/kultur/2006/04/26/464493.html

Det gode selskap

MIDTØSTEN: Blir militante grupper snille av å bli satt på gangen?

Hanne Eggen Røislien Stipendiat, religionsvitenskap NTNU
Onsdag 26.04.2006, 05:40

VI ØNSKER OSS alle en fredelig verden. På veien mot dette målet har det blitt skapt en presedens i internasjonal politikk for det å måtte velge side, og under George W. Bush’ presidentskap har det blitt trukket en stadig tykkere strek mellom dem som er med og dem som er mot. Til grunn for dette ligger en antagelse om at utestengte militante grupper til slutt vil velge å legge ned våpnene og sette ideologi og prinsipper til side for å få komme inn i varmen. Gulroten er at man i det gode selskap kan nyte godt av alle de fordelene det innebærer å være venn av den såkalte «frie verden». De siste ukers debatt om Norges bidrag til den nylig demokratisk valgte Hamas-regjeringen i de palestinske områdene, indikerer at også norske myndigheter slutter opp om denne antagelsen.

Men stemmer egentlig denne antagelsen? Er det slik at utestengning av militante grupper nødvendigvis medfører en demokratisering av dem? Dersom man retter blikket mot den israelsk-palestinske konflikten, vil man raskt oppdage at dette langt i fra er tilfellet. For mens de militante gruppene spiller en avgjørende rolle i konflikten, har de samtidig vært utestengt fra alle forhandlingsforsøk.

I 1993 framforhandlet norske diplomater den etter hvert så velkjente «Oslo-avtalen» og ga to krigstrøtte befolkninger håp om fred. Men i dag virker det nærmest som et eventyr at man for bare 13 år siden trodde på en fredelig løsning på konflikten. Utviklingen har vært alt annet enn det man ønsket. Kan noe av svaret være å finne i hvem det var som tok del i Oslo-forhandlingene – og ikke minst hvem som ikke fikk delta?

I alle omfattende fredsforhandlingsforsøk i den israelsk-palestinske konflikten – Oslo-forhandlingene inkludert – har deltakerne vært ikke-religiøse israelere og palestinere som står for relativt moderate syn. Det innebærer at verken de militante jødiske bosettermiljøene, eller de palestinske islamistene, har sittet ved forhandlingsbordet. Samtidig har begge disse gruppene gjort sitt for å undergrave avtalene. Det er neppe en ren tilfeldighet at det også er disse to gruppene som har vært utestengt fra fredsforhandlingene.

MYE HAR VÆRT SAGT om Hamas’ og Islamsk Hellig Krigs ansvar for å bidra til at voldsspiralen ikke ser ut til å ha noen ende. Men skammelig lite har vært sagt om de jødiske bosetterne. På tross av at de jødiske bosetterne i dag teller nærmere 450 000 mennesker, fortsetter både politikere og diplomater å behandle bosetterne som illegale bygninger som israelske myndigheter må fjerne, eventuelt som en tilsynelatende marginal gruppe av militante og irrasjonelle avvikere.

Den realiteten man møter ved å vende blikket mot bosetterne i dag, stemmer lite med det bildet som tegnes av dem: For det første utgjør bosetterne samlet omkring 8 prosent av Israels befolkning, noe som gjør dem til noe ganske annet enn «marginale». For det andre står bosetterne langt i fra samlet ideologisk. Snarere spriker de fra sekulære minstepensjonister til dypt religiøse og samtidig tungt militariserte grupper. Det er de sistnevnte som sitter med nøkkelen. Selv om de tallmessig ikke utgjør mange menneskene – neppe mer enn noen tusen – er de nedlesset i våpen og samtidig overbevist om at Gud er med dem. Derfor har de tatt Uzi’en i egne hender, og setter sitt blodige fingermerke på historien gjennom jevnlige angrep på palestinerne – helt uavhengige av hva israelske myndigheter eller andre måtte mene.

I ET FORSØK på å komme de jødiske radikale gruppene til livs, ble disse miljøenes spydspiss – den militante bosetterorganisasjonen Kach – forbudt av israelske myndigheter i 1994, året etter Oslo-avtalens undertegnelse. Men istedenfor å slukne hen, har Kach og deres sympatisører intensivert sin kamp for både å etablere bosettinger og for å sette palestinernes sikkerhet på spill.

Med dette mener jeg naturligvis ikke å frata israelske myndigheter noe ansvar. Så lenge Israel opprettholder sin tilstedeværelse i de palestinske områdene i strid med folkeretten, og – for den saks skyld – så lenge den nyvalgte palestinske regjeringen ikke fordømmer bruken av vold, er dette i seg selv grunner nok til at den israelsk-palestinske konflikten neppe vil få en fredelig løsning med det første.

Det er ikke tvil om at Israel har ført en politikk som har tillatt bosetternes voldsomme framvekst. Da Oslo-avtalen ble forhandlet fram, var det 100 000 jødiske bosettere på Vestbredden. Siden har det skjedd en økning på omkring 150 prosent. Mens Israels folketall i 2003 økte med 1,8 prosent, økte det med 5,3 i de okkuperte områdene. I dag er det i omkring 200 000 jødiske bosettere i Øst-Jerusalem og ytterligere 250 000 på Vestbredden.

DET ER VIKTIG å poengtere at det blant de jødiske bosetterne finnes et bredt meningsmangfold. Hovedskille går mellom, på den ene siden, bosetterne i Øst-Jerusalem, som har det til felles at det er det lave kostnadsnivået som er avgjørende for valg av bosted og, på den andre siden, bosetterne på Vestbredden, som gir en langt mer framtredende ideologisk begrunnelse for sin tilstedeværelse. Det er tydelig at de ulike oppfatningene bosetterne har om plasseringen av husene sine, også har markant innvirkning på hvor villige de er til å flytte på seg for å nå en endelig fred med palestinerne. Men så langt har vi ikke sett at de mest motstridige – og dermed også de avgjørende – militante gruppene blir trukket inn i fredsforhandlingene.

Evakueringen fra Gaza i august i fjor fikk flere mer moderate bosettermiljøer til å begynne å se seg om etter bolig inne i staten Israel. Evakueringen fikk også en annen konsekvens: Det er relativt klare tendenser til at de militante bosettermiljøene har fått flere medlemmer det siste halve året. Det er lite som tyder på at disse gruppene har lagt ned våpnene, selv om de er utestengt fra det gode selskap.

ET BETEGNENDE EKSEMPEL er avtalen Hebron Protocol of Redeployment som i 1997 ble undertegnet av henholdsvis israelske og palestinske myndigheter. Avtalen innebar at Israel bandt seg til en gradvis tilbaketrekking fra Hebron. I Hebron finnes et av det aller mest radikale bosettermiljøene på Vestbredden, men Hebron-bosetterne ble ikke dratt med i forhandlingene og undertegnet heller ikke avtalen. Dermed mener de selv også at de ikke står til ansvar for den. Dette har resultert i Hebron-bosetternes jevnlige og systematiske brudd på den. Spørsmålet dette eksemplet reiser er derfor: Hvordan kan grupper stilles til ansvar for sine ugjerninger, når de ikke blir trukket inn i forpliktende prosesser og avtaler?

Det internasjonale samfunnets fordømmelse av Hamas kan vel ikke sies å ha resultert i at Hamas ble svekket. Mye kan tyde på at heller ikke de militante gruppene blant bosetterne har tenkt til å heise det hvite flagget med det første. Ettersom de over tid har fått mulighet til å opparbeide seg et betydelig våpenlager, er det grunn til å ta dem alvorlig.

Det er viktig å benytte seg av et begrepsapparat som er tilstrekkelig nyansert, slik at språket klargjør snarere enn å tildekke. Det innebærer at det nok fortsatt er en jobb å gjøre i debatten vedrørende hvordan«innenfor» og «utenfor» skal defineres i internasjonal politikk. Det innebærer også at man er tilstrekkelig tydelig og nyansert på hvem det er man definerer til å tilhøre den ene eller andre siden av den røde streken, og hva det er de står for. Til tross for at konflikten er overeksponert i mediene, er debatten om den ofte preget av stereotypisering, selv på høyeste politiske nivå.

I Henrik Ibsens stykke «En Folkefiende» uttaler Doktor Stockmann den velkjente setningen: «Den står sterkest som står alene». Kanskje vi i Ibsen-året også skulle trekke Ibsen inn i den politiske debatten, før vi setter noen på gangen.
—–

http://www.

vg.no/pub/skrivervennlig.hbs?artid=113715

Norsk observatør steinet av israelske bosettere

Rasende israelske bosettere steinet torsdag Tore Heen Ottesen og andre utenlandske observatører i Hebron på Vestbredden.

STEINET: Observatør Tore Heen Ottesen i Kirkens Nødhjelp. Foto: Scanpix

– Det er ikke første gang vi opplever dette, forteller Heen Ottesen, som slapp fra angrepet med skrekken samt noen blåmerker.

29-åringen fra Kvinnherad er ledsager for Kirkens Nødhjelp i Hebron, og oppholdt seg utenfor en palestinsk skole sammen med observatører fra Tyskland, Sverige og Danmark da bosetterne angrep.

Kom i buss

– De unge bosetterne kom i en buss og stanset like ved der vi står for å passe på at palestinske skolebarn ikke blir trakassert, forteller Heen Ottesen til NTB.

De fleste skolebarna hadde begynt skoledagen, og bosetterne la ikke skjul på at det var observatørene som var mål for angrepet.

– Da vi forsøkte å unnslippe, begynte de å kaste stein. Noen av dem løp etter oss, og en dansk observatør ble sparket og truet på livet, trolig fordi han filmet med videokamera, forteller Heen Ottesen.

En svensk observatør fra Den internasjonale solidaritetsbevegelsen (ISM) ble også steinet, men slapp i likhet med Heen Ottosen og hans tyske kollega fra angrepet med blåmerker.

– Bosetterne har alltid sett på oss som fiender, konstaterer 29-åringen fra Kvinnherad.

Skal vitne

Tidligere i måneden var Tore Heen Ottesen vitne til at en sveitsisk kollega ble truffet av en stor stein i hodet.

– En ung israelsk bosetter kastet en stor stein fra et par meters hold og traff henne i hodet. Hun greide så vidt å beskytte seg med en jakke, men måtte sy sju sting. Han kunne ha tatt livet av henne, forteller 29-åringen.

Også den gang ble det tatt bilder av angriperen, som ble overlevert til israelsk politi sammen med en anmeldelse.

– Jeg fikk nylig spørsmål om jeg vil vitne i en rettssak mot ham. Det har jeg selvfølgelig sagt ja til, sier Heen Ottosen.

© NTB 21.04.2006

51 kommentar til “ISRAEL – en FREDSDUE?”

 1. ARGUS37 april 29, 2006 kl. 11:08 pm #

  Jeg er ingen varm forsvarer av hva Israel gjør. PÅ den annen side forstår jeg dem til en viss grad.

  Hvis din nabo utbasunerer at hans første prioritering er å få tatt livet av deg, bør eller kan du tvinges til å snakke med ham?

  Eller har du lov til å sette opp et høyrere og sterkere gjerde og kanskje kjøpe deg hund?

 2. elia april 29, 2006 kl. 11:32 pm #

  Om Sverige demokratisk velger et Fascistparti – skal vi prate med dem?

  Om eiendommen din hadde blitt invadert flere ganger av dine naboer, ville du vært skeptisk til at de nå ønsket fred?

  Om tremenningen din bodde hos deg og rømte huset fordi naboen din lovte å kaste deg ut og la han styre. Ville du da ønsket å slippe han igjen etter at du hadde jaget naboen?

  Om naboen din ikke aksepterer din rett til å leve, har du lyst til å prate med ham da?

  (Om Magazinet driver palestinahat driver du Israelhat. Spar deg for slike tåpelig utspill.)

 3. Starlett april 29, 2006 kl. 11:57 pm #

  #1 Jo, ARGUS37, jeg ser konflikten og skjønner dilemmaet, og jeg hater på ingen måte folk i Israel. Jeg tror bare ikke at det vi nå ser, er veien å gå.
  Situasjonen er helt fastlåst, og de ekstreme på BEGGE sider blir styrket.

  Jeg er ikke tilhenger av Hamas, men konstaterer bare som et (beklagelig, kanskje) faktum at de er palestinernes regjeringsparti.

  Min anklage går først og framst mot administrasjonen i Washington DC. Uten økonomisk støtte fra Bush-administrasjonen kunne ikke Israel ha drevet den militære aktiviteten de nå holder på med.

  Ifølge FN er den israelske okkupasjonen folkerettsstridig.
  Og husk at israelske styrker dreper langt flere uskyldige sivile enn palestinerne gjør. Men dette er selvsagt ingen unnskyldning for palestinsk terror.

  ALL terror er et onde.

  Jeg tror at den eneste løsningen er at Israel trekker seg tilbake til områdene som de hadde før krigen i 1967.

  Det ville palestinerne akseptere.

  Da ville Israel opptre i henhold til folkeretten.

  Da ville vi kunne få 2 stater innenfor trygge grenser, og vi ville få FRED.

  Da ville to krigstrøtte og utmattete folk endelig kunne begynne å leve et godt liv.
  DET, og bare det, er min agenda.

  Flott bloggside du har! 🙂
  —–

  #2 Dette opplever jeg som et usaklig angrep. Les andre kilder.

 4. MariaMariaOslo april 30, 2006 kl. 12:01 am #

  Israel er okkupanter, Israel okkuperer palestinsk jord. Det er til tider kvalmende å se all den støtte de får og den velsignelse som blir gitt Israel sett i lys av de vanvittige overgrepene de foretar seg som en okkupasjonsmakt

 5. elia april 30, 2006 kl. 12:25 am #

  #3:

  Dette opplever jeg som et usaklig angrep.

  Vel, Israel opplever det ikke som et usaklig angrep…


  Les andre kilder.

  Som om du veit hva jeg leser…


  Jeg tror at den eneste løsningen er at Israel trekker seg tilbake til områdene som de hadde før krigen i 1967.
  Det ville palestinerne akseptere.

  Arafat gjorde ikke det i 2000.
  Han dro tilbake og startet en Intifada.


  Det ville palestinerne akseptere.

  Hamas gjør ikke det. De vil utslette Israel.

  Konflikten krever handling fra BEGGE sider.

 6. elia april 30, 2006 kl. 12:35 am #

  Dagens gjettkonkurranse:

  Om Israel stopper sin jakt og angrep på palestinske terrorister; vil palestinerne stoppe sin terror?

  Om Palestinerne stopper sine terrorangrep på israelske sivili; vil israelerne stoppe sin jakt og angrep?

  Palestinerne har valgt feil, og må ta konsekvensene. Israel er lei, og vil trekke seg tilbake fra Vestbredden og la en mur stå tilbake. Israel kommer til å foreta ensidig tilbaketrekking, de endelige grenser blir målt, mens palestinerne sprenger seg til helvete.

 7. Starlett april 30, 2006 kl. 1:08 am #

  Problemet er at det er en falanks sterkt RELIGIØSE og militante (STERKT bevæpnet) jøder på vestbredden som ikke vil trekke seg ut for NOEN pris. Like sta som sjefen i Teheran.

  DE mener at de kan begrunne det RELIGIØST, ikke rasjonelt og politisk at de har rett til hele Vestbredden. (Longing back to Jordan da de var i diaspora, – det er jo DER dte har sin religiøse opprinnelse.
  De mener at ALLE palestinerne skal ut av HELE Vestbredden og de firer ikke en tomme.

  De utgjør bare 8% av det israelske folk, men svært mange mener at de er det største hinderet for dialog mellom partene.

  DE aksepterte ikke fredsprosessen i Osloavtalen, og som du vet ble Israels statsminister Rabin drept pga fredsprosessen. Han ga sitt liv for freden, – på tross av at han og Arafat i utgangspunktet sto langt fra hverandre.

  De militante israelerne OG de militante palestinerne er helt ødeleggende for fred i Palestina.

  Og begge folk lider, mens vi som lever i fred, krangler.

  Men: Takk og pris for at vi kan krangle eller diskutere i fred og ro her i Norge. 🙂

 8. Starlett april 30, 2006 kl. 1:12 am #

  #4
  Enig, de ER okkupanter, og vestlige stater er altfor feige til å gjøre det de naturkigvis vet er rett.

  Et praktfullt unntak er Kåre Wllioch.
  Den gamle høyregiganten har sannelig både mot og integritet til å «tale Roma midt imot»!

 9. MariaMariaOslo april 30, 2006 kl. 1:17 am #

  #8 enig, en så fornuftig og innsiktsrik mann som Willoch skal man lete lenge etter på denne kloden.

 10. elia april 30, 2006 kl. 1:59 am #

  #7:

  …sterkt RELIGIØSE og militante (STERKT bevæpnet) jøder på vestbredden (…)
  De utgjør bare 8% av det israelske folk, men svært mange mener at de er det største hinderet for dialog mellom partene.

  Har det slått deg at du burde lese de artiklene du selv publiserer?


  …bosetterne samlet [utgjør] omkring 8 prosent av Israels befolkning (…) de [spriker] fra sekulære minstepensjonister til dypt religiøse og samtidig tungt militariserte grupper. Det er DE SISTNEVNTE som sitter med nøkkelen. Selv om de tallmessig IKKE UTGJØR MANGE menneskene – neppe mer enn NOEN TUSEN…

  Noen tusen er ikke det samme som 8%.

  Spiller ingen rolle hvilken kilde du henter informasjonen fra, om du ikke leser det som skrives.

  (hos christianculture fremmer du påstand om at de nesten er 100.000 og at de ser på palestinerne som undermennesker. Jeg venter på kilder).

  Det er akkurat det denne debatten trenger mer av. Lettfattelig omgang med fakta.

 11. Starlett april 30, 2006 kl. 2:58 am #

  Du kan f.eks høre på NRKs utenlandsmagasiner, sist kl.11.oo lørdag på NRKP2. lese sidene til omtrent alle menneskerettsorganisasjonre, lese på FN- sider og lete på nettet.

  Mange titalls tusen, sa de på NRKP2.

  Jeg oppfordret folk til å finne stoff, lese og tenke selv.
  lese f.eks dagladet, Morgenbladet, Aftenposten, VG etc, etc, – stort sett ALT utenom de kristenkarismatiske publikasjoner og ensidige Israel-publikasjoner.

  men jeg skal gi deg rett i at jeg gikk litt fort i svingene i kommentaren til deg.

  Det jeg mente å si er at alle 8 % utgjør et stort problem fordi de ikke vil ut, men de noen titalls tusen på Vestbredden utgjør kjerneproblemet.

  Prøv å se en sak fra begge sider.
  Jeg vet det er vanskelig for Livets Ord-folk o.l, og det er synd. For det er denne staheten og manglende vilje til å forstå at palestinerne faktisk også er mennesker og at de ble fratatt mye av sitt land i 1947, som gjør det så vanskelig å kommunisere.

  Det hjelper jo ingen om du og jeg går til angrep på hverandre.

  Det som hjelper, er dialog og atter dialog over de religiøse skillelinjer, men det er vanvittig vanskelig, for religionen er en sterk kraft.

  Det er jo bare å tenke på korstogene, hekseprosessene og kjetterprosessene og tvangsomvendingen av latinamerikanerne etc. etc i det uendelige.

  Ufattelig mange kriger er blitt begått i religionenes navn, og dessverre har de kristne det største synderegisteret.
  Det betyr IKKE at jeg synes at islamsk terror er bra!!

  Terror er terror, vold er vold.

  Vi blir ikke kvitt vold og terror ved alltid å tilegne motparten slette motiver.

  jeg ønsker bare FRED.
  Ønsker ikke du FRED?

  Hvordan vil du oppnå fred og frihet innenfor trygge grenser for både israelere og palestinere?

  —-

  #9 Ja, ikke sant?
  Willoch er både klok og modig. 🙂

 12. kritisk blikk april 30, 2006 kl. 3:25 am #

  #11

  Er ikke sikker på om det stemmer, men har hørt rykte om at Kåre Willoch har en datter som er gift med en palestiner?

  Isåfal så har du et problem «starlett» med å tviholde på Kåre Willoch som en objektiv kilde til det som skjer i forholde mellom palestinere og israelere.

 13. elia april 30, 2006 kl. 3:42 am #


  Mange titalls tusen, sa de på NRKP2.

  Så da stoler vi heller på ‘de’ enn på en stipendiat i religionsvitenskap fra NTNU. Velg og vrak.


  lese f.eks dagladet, Morgenbladet, Aftenposten, VG etc, etc, – stort sett ALT utenom de kristenkarismatiske publikasjoner og ensidige Israel-publikasjoner.

  Å lese Dagbladet (og sikkert Klassekampen og) er greit, så aviser som er ensidig palestinavennlige er altså greit. Jaja.

  Jeg leser heller alt. På begge sider. Hele røkla, pluss noen utenlandske. Det er bare meningspingler som leser aviser som klør en i øret.


  Prøv å se en sak fra begge sider.
  Jeg vet det er vanskelig for Livets Ord-folk o.l, og det er synd.

  Du skal altså løse konflikter med fordommer?
  Jeg tilhører ikke Livets Ord e.l.


  For det er denne staheten og manglende vilje til å forstå at palestinerne faktisk også er mennesker og at de ble fratatt mye av sitt land i 1947, som gjør det så vanskelig å kommunisere.

  1. Jeg har heller ikke truffet noen kristne som mener at palestinerne ikke er mennesker.
  2. 1947? Skal dette leses som om du mener at Israel ikke skulle blitt opprettet? At problemet er delingen i 1947?


  Det som hjelper, er dialog og atter dialog over de religiøse skillelinjer

  Da bør du muligens fjerne noen fordommer mot kristne!


  og dessverre har de kristne det største synderegisteret.

  Javelja.
  Har du lyst til å presentere et faktagrunnlag for dette, eller skal jeg være behjelpelig (Av erfaring velger jeg det siste) og la deg sjekke ut http://www.nesteklikk


  Vi blir ikke kvitt vold og terror ved alltid å tilegne motparten slette motiver.

  Dagens ordtak: Kast ikke sten i glasshus.


  Hvordan vil du oppnå fred og frihet innenfor trygge grenser for både israelere og palestinere?

  1. Press på Palestinerne:
  – Ingen terror!
  – Anerkjenn Israels rett til å eksistere innenfor 1947 grensene.

  2. Press på den Arabiske Liga:
  – Anerkjenn Israels rett til å eksistere
  – Stopp Hizbollah

  3. Press på Iran
  – Ingen atomkunnskap

  4. Press på Israel:
  – Fjern bosettingene på Vestbredden
  – Hold hevnaksjonene

  Løsningspunkter:
  1. Israel innenfor 1947 grensene + Jerusalem (utenom Øst-J; om sikkerhetstiltakene for å komme inn i Øst-J er sterke nok fra resten av Palestina)
  2. Palestina innenfor 1947 grensen – minus en buffersone mot Israel for Israels trygghet
  3. Araberlandene må ta imot en STOR del av 1948/1967 flyktningen.

  (dette er helt klart forenklet)

  Problemet: Ehud Barak tilbød Arafat dette på Camp David i år 2000. Arafat kikket på det, likte det ikke, gav intet motforslag, dro tilbake og satte igang Intifadaen.

  Om du lurer på hvorfor det er krig i verden kan du tenke over at du selv fremmet 3 fordommer i ditt forrige innlegg.

 14. Iren_E april 30, 2006 kl. 4:38 am #

  Israel finnes og må aksepteres som stat. Det er for sent å gå tilbake på dette vedtaket nå.
  Men Israel er aldri av FN gitt mandat til å gå utover sine grenser. FN har kun stilltiende godtatt at de har gjort det. Hadde vi akseptert Nazitysklands ekspansjon på samme måte vet vi alle hvordan det ville gått.
  At palestinerne som et okkupert folk tyr til terrorisme kan neppe forundre noen. Et okkupert land utvikler motstandsfolk. Norske motstandsfolk under 2. verdenskrig ble sett på som helter der de sprengte kraftverk og blåste tyskerne til himmels med fare for sitt eget liv. Palestinerne går et skritt lenger; de ofrer bevisst sine egne liv. Og de angriper ikke bare militære mål. Og jeg tror det er her vi ser fanden. Palestinerne bruker det eneste middelet de har for å kjempe mot okkupasjonsmakten; terror. Sivile eller militære mål spiller ingen rolle. Sivilbefolkningen representerer okkupasjonsmakten like godt som enhver stemmeberettiget i et demokrati.
  At Israel nå prøver å fremstå som et fredselskende folk ved å trekke seg tilbake fra en ørliten del av de okkuperte områdene og samtidig, under påskudd av å måtte beskytte seg mot palestinsk terrorisme, oppfører en mur langt inne på Palestinsk territorium, skaper neppe sympati blant andre enn ”menigheten”. Israel må pålegges av FN å trekke seg tilbake til grensene fra 1949. Hvis Israel trenger mer ”lebensraum” bør de gå i forhandlinger istedet for å okkupere.

  Det er over 50 år siden krigen. Kanskje på tide at vår dårlige samvittighet slutter å forblinde oss?

  Hilsen, Iren_E

 15. elia april 30, 2006 kl. 6:18 am #

  #13:

  Det er over 50 år siden krigen. Kanskje på tide at vår dårlige samvittighet slutter å forblinde oss?

  Etter å ha lest innlegget ditt er det usikkert hvem som er mest blind!

  Å sammenligne Israels okkupasjon med Nazi-Tyskland minner mest om historieløshet.

  1. Nazi-Tyskland ANGREP. Israel ble ANGREPET. (i 1948, 1967 og 1973)
  2. Nazi-Tyskland ønsket verdensherredømme. Israel ikke. (selv om Sions Vises protokoller fremdeles surrer rundt)
  3. Nazi-Tyskland viste aldri vilje til å trekke seg tilbake; Israel har trukket seg ut av flere okkuperte områder.
  4. Nazi-Tyskland var et diktatur.


  under påskudd av å måtte beskytte seg mot palestinsk terrorisme, oppfører en mur langt inne på Palestinsk territorium

  Så du mener altså at Israel ikke har noe behov for å beskytte seg mot terrorisme? Det er altså bare et dårlig påskudd.


  Hvis Israel trenger mer ”lebensraum” bør de gå i forhandlinger istedet for å okkupere.

  Forventer du å bli tatt seriøst?

 16. Starlett april 30, 2006 kl. 7:40 am #

  #312 14
  Jeg er uenig med det meste du sier, men skal svare utfyllende på det senere. Nå er jeg bare på rask morgentitt innom bloggen.

  Det forekom en trykkfeil i en kommentar, det skulle selvfølgelig være 1967, og ikke 1947.
  Den etniske rensinga av palestinerne, som da mistet 44% av sitt land, var jo i 1948, og 6-dagerskrigen i 1967.
  Etter 1967 ble palestinerne frastjålet ca 75% (78,kanskje, husker ikke nøyaktig ifarten) av sitt land.

  Palestinerne vil akseptere grensene fra 1947.

  Angående min personlige tro, så vet du ingenting om den, for det har jeg ikke flagget i bloggen ennå.

  Det jeg sier er at religon er blitt misbrukt foferdelig ofte og mye.At det i religionenes navn har blitt begått ufattelig mange ugjerninger.

  Og at jeg er redd det jeg oppfatter som YTTERLIGGÅENDE høyrekristne, herlighetsteologi, kalvinisme, Visjon Norge, mmm.

  Mer i senere blogger.

  For ordens skyld og til din underretning kan jeg opplyse at jeg i min utdanning bl.a har både mellomfag i kristendom og mellomfag i filosofi, og at jeg i en årrekke har undervist i kristendom, men også i filosofi og lissyn.(og anndre fag, først og fremst musikk som er mitt viktikste fag.)

  Jeg kjenner kristen-norge på godt og vondt.

  Jeg har flere kristne venner som jeg har stor respekt for.
  men kristne burde være brobyggere som Stålsett og Rosemarie Køhn og deres likesinnede.

  Nok for nå.
  Mer følger.

  Grundigere analyser skal på bordet når jeg får overskudd til det.

  Håper du får en god vårsøndag!

  Og i MORGEN er det 1. mai med flagget til topps og gamle arbeidersanger med respekt for den bragden arbeiderbevegelsen gjennomførte i forrige århundre og med håp om at bevegelsen skal fortsette sin ferd mot et lyst, varmt, inkluderende og rettferdig samfunn.

 17. Starlett april 30, 2006 kl. 7:43 am #

  Iren -E og MariaMaria, takk for gode og kloke ord. 🙂

 18. Iren_E april 30, 2006 kl. 8:05 am #

  #14 Elia
  Å sammenligne Israels okkuppasjon av Palestina med Nazitysklands okkupasjoner er fullstendig på sin plass. Det handler om resurser. Jeg kunne like gjerne trukket parallellen til USA.
  Israels vilje til tilbaketrekning er skuebrød. De etterlater seg en mur langt utenfor grensene de ble tildelt. Hva er det som rettferdiggjør det? Og her vil jeg ha et svar Elia!

  At Israel må beskytte seg mot terrorisme er kun et resultat av deres egen politikk. Dette vet du like godt som meg.

  Ja, jeg forventer å bli tatt seriøst! Hva er det Israel mangler innenfor sine opprinnelige grenser?
  You know…don’t you?

  Iren_E

 19. Starlett april 30, 2006 kl. 8:19 am #

  #14 BRA Iren_E!

  ENIG:
  Storartet. 🙂

 20. CAHammer april 30, 2006 kl. 9:23 am #

  #14 elia
  Litt av en hersketeknikk du prøver deg på mot Iren_E, men akkurat der tror jeg du bør spare på kruttet hvis jeg kjenner henne rett.

  Israels okkupasjon av palestinske områder kan da umulig ha noe med forsvar mot terror å gjøre. Å etterlate seg en mur mot terror langt inne på palestinsk område signaliserer tydelig nok hva de er ute etter.

  cah

 21. elia april 30, 2006 kl. 5:16 pm #

  #15: Starlett
  Jeg legger merke til at du ikke engang nevner ditt selektive utvalg av kilder. Heller ikke din insinuering om at jeg tilhører Livets Ord e.l, eller din påstand om at kristendommen er versting.


  Den etniske rensinga av palestinerne, som da mistet 44% av sitt land, var jo i 1948, og 6-dagerskrigen i 1967.

  1. Israel fikk 55% av palestinamandatet til UK.
  2. I krigen i 1948 okkuperte Israel enda 26% av det totale mandatområdet (59% av tildelt land til palestinerne). (Gjett hvem som angrep først)
  3. Både i 1948 og 1967 gav Israels naboland palestinerne beskjed om å forlate Israel – de skulle slå Israel og gi dem kontrollen tilbake.
  4. Hva med den etniske rensingen av jøder i araberland? Noe å bry seg om?


  Palestinerne vil akseptere grensene fra 1947.

  Javel, og bakgrunnen for å hevde det er?
  De aksepterte den ikke i 1947.
  De aksepterte den ikke i 1967.
  Hamas aksepterer det fremdeles ikke.
  De fleste arabiske land aksepterer det ikke.


  Angående min personlige tro, så vet du ingenting om den, for det har jeg ikke flagget i bloggen ennå.

  Jeg har heller ikke insinuert noenting om din tro.


  Det jeg sier er at religon er blitt misbrukt foferdelig ofte og mye.At det i religionenes navn har blitt begått ufattelig mange ugjerninger.

  Ja, det stemmer.
  Men det du sa var at kristenodmmen var verst.


  bevegelsen skal fortsette sin ferd mot et lyst, varmt, inkluderende og rettferdig samfunn.

  1.Mai er egoismens dag.

  #17: Iren_E

  Å sammenligne Israels okkuppasjon av Palestina med Nazitysklands okkupasjoner er fullstendig på sin plass.

  Beklager. Jeg gidder ikke engang kommentere innlegget ditt. Sammenligningen er både historieløs og respektløs overfor jøder, sigøynere, homofile, kommunister og alle andre som ble forsøkt utryddet av nazistene.

  Jeg diskuterer ikke på et slikt nivå. Om du ikke ønsker dialog skal du slippe.

  #19: cah

  Litt av en hersketeknikk du prøver deg på mot Iren_E,

  Debatter må ha et visst nivå. Iren_E legger seg langt under ethvert nivå.


  Israels okkupasjon av palestinske områder kan da umulig ha noe med forsvar mot terror å gjøre

  Lagt merke til at antall terroristangrep i Israel har gått drastisk ned etter at muren ble bygd?


  Å etterlate seg en mur mot terror langt inne på palestinsk område signaliserer tydelig nok hva de er ute etter.

  At Israel ser seg nødt til å bygge muren er forferdelig, men forståelig.
  At Israel bygger den inn på palestinsk område er forferdelig, og kan ikke godtas.

  Ehud Olmert har planer om å sette endelig grenser for Israel i løpet av de neste fire årene. De vil trekke seg tilbake selv uten forhandlinger.

  Palestinerne har dessverre vist at de ikke ønsker å være med å finne en løsning.

 22. Starlett april 30, 2006 kl. 7:07 pm #

  # 20

  Jeg skjønner ikke agendaen din.

  Hvorfor er du så hatsk og angripende mot dem som ikke deler ditt syn?
  Hva vet du om mine kilder?

  Mine kilder omfatter riktignok kke Paal Leveraas, men er ellers mangfoldige.

  Tro ikke at jeg er blind for jødenes lidelser gjennom mange århundrer.

  Og Europas dårlige samvittighet overfor jødene etter 2. verdenskrig, er forståelig etter Holocaust.

  Men PALESTINERNE var jo helt uskyldig i jødenes skjebne.

  Hvorfor skal DE bære byrden for Europas synder mot jødene?
  Palestinerne er blitt nåtidens «jøder.»

  Og det er merkelig og forstemmende at nettopp jødene, som har lidd så mye tidligere i historien under andre lands regimer, skal gjenta samme feilen overfor palestinerne , som var helt uskyldig i jødenes historiske traumer, og terrorisere DEM.
  Har de da ikke lært av sin egen historie?

  Når det gjelder krigstallene du opererer med, konstaterer jeg at du har oversett Europas kolonisering av Afrika, Asia og Latin-Amerika med de ufattelige lidelsene og tap av menneskeliv det har ført med seg.
  Du har oversett USAs mange krigshandlinger, f.eks den utolig bestialske Vietnamkrigen, du har oversett Koreakrigen, du har oversett Frankrikes bestialitet i Algerie, du har oversett at Hitler hevdet å føre en kristen krig mot jøder, bolsjevikere, sigøynere og andre «Untermenschen» (Gott mit uns).

  Jeg anbefaler deg sterkt å finne et annet kildebelegg for korstogene, hekse og kjetterprossessene og inkvisasjonen.
  Og hvlket syn har du på at det kristne USA tvangshentet og mishandlet «sorte hedninger» far Afrika og brukte dem som slaver i flere hundre år?

  Den kristne kultur har myr blod på hendene
  selv om relgionens grunnlegger hevdet og paktiserte et helt ut pasifistisk levesett.

  Faktiske forhold bør man tørre å se i øynene, uansett eget ståsted.
  Av det jeg har skrevet, skulle det gå fram at jeg synes at en kristen posisjon er mildt sagt problematisk å innta i dag.

  Så finnes det jo et annet viktig spørsmå:
  Hva er kristen tro?

  Her spriker oppfatningene i alle retninger og Jesu etterfølgere har sloss mye innbyrdes om dette spørsmålet.
  Jeg lar dette bare henge i lufta NÅ,….

  Jeg synes det er meningsløst at du klager på Iren_Es og andres debattnivå.

  Skal jeg være ærlig,tror jeg du heller burde tenke over ditt eget nivå.
  Kanskje du burde kjempe din sak for jødene med blankere våpen og større ærlighet?
  Da ville du nok vinne mer respekt utenfor dine egne rekker.

  Og i evnt senere ordskifter kan vi jo prøve å unngå personangrep og hersketeknikker.

 23. Iren_E mai 1, 2006 kl. 3:59 am #

  #20
  Registrerer at du virkelig er i beit for et svar. Det hadde jeg ikke ventet fra deg…

  Iren_E

 24. elia mai 2, 2006 kl. 2:34 am #

  #21:

  Hvorfor er du så hatsk og angripende mot dem som ikke deler ditt syn?

  Jeg klarer dessverre ikke så hvordan du leser innlegget mitt som hatsk og angripende.


  Hva vet du om mine kilder?

  Jeg har ikke kommentert noe annet enn at du, uten begrunnelse, valgte å stole på P2 fremfor en stipendiat ved NTNU, og at ensidig palestinavennlige aviser er greie å lese, men ikke ensidig israelvennlige. Det er selektivt kildevalg.


  Palestinerne er blitt nåtidens «jøder.»

  Tull!
  Jødene er nåtidens jøder.
  Jøder har ikke adgang til de fleste muslimske land.
  Jøder blir fremstilt som århundrets sykdom av aviser i muslimske land.
  Anti-semitismen er på fremvekst både i Europa, USA og Midtøsten – Sions Vises protokoller er in.

  Jeg legger også merke til at du lar være å svare på hvordan du kan hevde at palestinerne vil godta 1947 grensene, når historien og Hamas forteller det motsatte.

  Å gi kristne ansvaret for alt som har skjedd av dritt i den vestlige verdener er tullete. Om man skal snakke om at religion har ansvar for noen som helst av krigshandlinger, må den konkret av hatt noe å gjøre med det.

  Å da dra inn borgerkriger i Korea og Vietnam og, ikke minst, 2.verdenskrig (så da var ikke engelskmennene og amerikanerne f.eks. kristne i 1940-1945, men da de kjempet for friheten til Sør-Koreanere var de blitt kristne) er laaaaaaaaaaaaaaaaaaaangt utenfor alt som kan anklages kristendommen for å være ansvarlig for.


  Jeg anbefaler deg sterkt å finne et annet kildebelegg for korstogene, hekse og kjetterprossessene og inkvisasjonen.

  Er Brian Levack, av forskning.no kalt verdens ledende forser på hekseprosesser, en grei nok kilde? Han hevder 45.000 ble drept i hekseprosessene, det dobbelte stilt for domstolen.

  Og flest ble brent (hengt i England) på steder som hadde lite sentralstyring. Inkvisasjonen krevde sterk bevisførsel.

  http://www.forskning….

  Om du mener han tar feil, og at den andre informasjonen er feil, kan vel heller DU komme med kilder. Det er ikke min jobb å lete opp dine påstander.


  Og hvlket syn har du på at det kristne USA tvangshentet og mishandlet «sorte hedninger» far Afrika og brukte dem som slaver i flere hundre år?

  1. Jeg er selvfølgelig en sterk forkjemper for slaveriet.
  2. Agnostikeren Rodney Starks skriver i sin bok ‘For the Glory of God’: «»Althoug it has been fashionable to deny it, (…) When Europeans subseqently institutet slavery in the new World, they did so over strenous papal opposition, a fact thar was conveniently «lost» from history until recently. Finally, the abolition og the New World slavery was initiadet and achived by Christian activists»»
  3. Metodistene og Baptistene i USA stod f.eks. i fronten i kamp mot slaveriet.


  Jeg synes det er meningsløst at du klager på Iren_Es og andres debattnivå.

  Vel, det får så være.
  Iren_E er stort sett en strålende debattant, men når man må ty til billige og historieløse sammenligninger, som attpåtil er respektløst overfor millioner av mennesker, viser man at man ikke har noe som helst å bidra med i en debatt.


  Kanskje du burde kjempe din sak for jødene med blankere våpen og større ærlighet?

  Hæ?
  Hvor tar du det fra at jeg kjemper en sak for jødene??? Jeg diskuterer med ensidige Israelelskere og ensidge Palestinaelskere.

  Terroren har 2 sider.
  Konflikten har 2 tapere.
  Løsningen krever innsats fra FLERE.

  Hvorfor har du så sterkt behov for å stemple meg? Først som ‘levende ord e.l.’ og så dette? Kan du vennligst lese det jeg skriver, og ikke prøve å finne på hvem jeg er.


  Og i evnt senere ordskifter kan vi jo prøve å unngå personangrep og hersketeknikker.

  Jeg beklager om noe blir oppfattet som personangrep. Det er ikke meningen. Vennligst fortell meg hva du har oppfattet slik, så jeg kan forklare den egentlige meningen (eller evt. legge meg flat for noe som har kommet litt fort)

  ‘Hersketeknikker’ er det nye in-ordet.
  Alle bruker det.
  Alle beskylder andre for det.


  #22 Iren_E:
  Vel, da har vi en gjensidig feilslått forventning…

 25. Starlett mai 2, 2006 kl. 8:55 am #

  # 23

  Her var det mye på en gang.
  Kan ikke ta alt nå pga av tiden.

  Men jeg synes du skal kjøpe Morgenbladet fra sist uke.

  Her er det en interessant artikkel blant flere:

  «Mannen som Stoltenberg ikke vil møte»,var overskriften, såvidt jeg husker i farten.

  Dessverre må man ha kundenummer for å lese artikkelen på nettet.
  Jeg abonnerer på Morgenbladet, (som går i dybnen på en annen måte enn tabloidene), men jeg har glemt kundenummeret, og får derfor ikke opp artikkelen i nettutgaven og kan derfor ikke legge inn lenke til artikkelen, som jeg vel og merke leste etterpå at jeg skrev innlegget.

  Men jeg anbefaler deg å lese artikkelen i papiravisa..

  Elia, det er noe som gjør meg litt usikker.
  De andre som debatterer, har en blogg, eller om de ikke har det, må jeg godkjenne innlegget før det kommer på trykk i min blogg.
  Misforstå ikke, – jeg ønsker dine innspill, men jeg lurer på : Du må jo være innlogget siden du kommentarene dine kommer inn uten at jeg først må finne dem og markere dem, så hvor finner jeg bloggen din der du SELV skriver innlegg?
  Er nyskjerrig på den.

  Jeg vet jo absolutt ingenting om deg, mens du tross alt vet det som står oppe til høyre på min forside, og dessuten kan trekke slutninger fra det du ellers kan lese på bloggen min.

  Veldig spent på å få noen kjerneopplysninger om deg.
  Er så vanskelig å diskutere med 4 anonyme bokstaver.

  Unnskyld at jeg ikke har svart deg før.
  Det har vært 1, mai, vet du, og det har vært øverst på agendaen min i helga.

  Jeg er enig i at konflikten har 2 tapere og at terroren har 2 sider.

  Jeg leser ikke, IKKE, ensidig palestinsk propaganda, og ikke, IKKE bare venstreaviser.

  Men JA, jeg er sosialdemokrat, og selv om jeg på ingen måte er enig med alt DNA gjør, så er min grunnholdning sosialdemokratisk, og jeg er medlem i Arbeiderpartiet, – et relativt passivt medlem, riktignok, fordi jeg er rekonvalesent etter en alvorlig sykdom som traff meg «midt i livet» men som jeg overlevde, og for tiden ikke har krefter til å arbeide så mye politisk som jeg ville.

  Huff, skrifta er så lita, det har så lett for å bli trykkfeiler når man skriver kommentarer i full fart.

  Må avslutte denne kommentaren nå, så får jeg komme tilbake senere.

  Men jeg tror debatten mellom oss kunne blitt mer klar hvis vi har litt mer peiling på hverandres ståsted.

  Det andre får jeg komme tilbake til.

  Var forresten helt enig med deg i en kommentar du hadde i en annen blogg der du gikk imot å kutte avgiftene på bensin, og det kommenterte jeg også. 🙂

  Tro meg, jeg har intet annet ønske, et INDERLIG ønske enn FRED mellom palestinerne og israelere, en fred der begge folk kan leve trygt innenfor sine grenser.
  Men Israel må gi mer skal det bli mulig.
  De må gi fra seg områdene de har okkupert etter 1967, og HER ligger den gordiske knuten.

 26. elia mai 2, 2006 kl. 9:26 pm #

  # 24

  Her var det mye på en gang.
  Kan ikke ta alt nå pga av tiden.

  Det blir mindre om du svarer etter hvert innlegg, og ikke tvinger meg til å måtte gjenta spørsmål hver gang og dermed skape kumulativ oppsamling av spørsmål.


  Men jeg synes du skal kjøpe Morgenbladet fra sist uke.

  Morgenbladet selges kun i Norge, og jeg kan ikke kjøpe enkeltutgaver på nettet ser det ut som, så nei.

  Morgenbladet er absolutt en av de bedre avisene i Norge, selv om mange leser den for å late som de er kloke og ikke for å bli kloke.

  —-
  Du må jo være innlogget siden du kommentarene dine kommer inn uten at jeg først må finne dem og markere dem, så hvor finner jeg bloggen din der du SELV skriver innlegg?

  Jeg har ingen blogg. Bare brukernavn og passord.
  Og vel: Jeg er ELIA. (et mannsnavn)
  Det er stort sett det folk veit her.
  Jeg mener det jeg mener, og debatterer med de som ikke er enige.


  Jeg er enig i at konflikten har 2 tapere og at terroren har 2 sider.

  Da bør du ta konsekvensene av det! Denne:


  De må gi fra seg områdene de har okkupert etter 1967, og HER ligger den gordiske knuten.

  henger ikke sammen med ditt forrige utsagn! Hva vil Israel ha? TRYGGHET!

  Israels store problem er at palestinske terrorister får fritt spill under de palestinske selvstyremyndighetene (som nå er terrorister). Da Intifadaen startet i år 2000, hadde Hamas, Islamsk Jihad og andre terroristgrupper brukt tiden på å skaffe masse våpen, og kunne dermed sette igang en massiv intifada.

  Det er trist at det virker som om det kreves minst en mur for å holde israelerne trygge fra palestinsk terrorisme.

  Om man mener det er to ofre må man innse at begge sidene må gjøre noe. Problemet er at det kan virke som om Israelsk tilbaketrekking ikke stopper palestinsk terrorisme.

  Da må det gå den andre veien først.

  Dagbladet skriver:
  ‘Den israelske kvinnens syn er typisk for israelere flest: de har ingen tro på fred med deres naboer, palestinerne. Også på den palestinske sida er det knuste drømmer, desperasjon og maktesløshet som regjerer. Palestinerne har ingen tro på at Israel har til hensikt å la palestinerne opprette en egen stat.’

  Begge sider har gitt opp den andre siden. Håpet må startes på begge sider. Viljen til handling må være på begge sider. Israel valgte moderate Kadima, som har tatt et oppgjør med deler av ekstremistene på Gaza, og har lovet å fjerne mange fra Vestbredden (USA vil forhåpentligvis (og ifølge Time Magazine, sannsynligvis) ikke godta at Israel ikke tømmer alle bosetninger), (Time Magazine skrev at Olmert er villig til å gi mer enn Sharon ønsket). Palestinerne valgte terrorister.

  Den siste viktige handlingen til Arafat var i 2000, da han sa nei til CampDavid avtalen og satte intifadaen igang i Israel. Israel hadde gitt et stort tilbud, og ble takket med terror. (Arafat presenterte ikke engang et motforslag på CampDavid).

  Er det rart Israelerne har gitt opp håpet om fred med Palestinerne?

 27. elia mai 3, 2006 kl. 12:34 am #

  Og for å tillegge noe viktig.

  Sikkerhetsrådets Resolusjon 242 er ofte brukt mot Israel for å tvinge til tilbaketrekking.

  Hva sier egentlig resolusjonen?


  [The Security Coucil] Affirms that the fulfillment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of BOTH both the following principles:

  (i) Withdrawal of Israeli armed forces from TERRITORIES occupied in the recent conflict;

  (ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgement of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force;.

  1. Begge kravene må oppfylles.
  2. Israel skal trekke seg ut av okkuperte områder. Ikke DE okkuperte OMRÅDENE.
  3. Det skal inngås fredsavtale og alle landene skal annerkjenne de andre suverene statene i området.

  Punkt 2 betyr at Willoch og norsk venstreside må lære seg å lese. Punkt 3 betyr at man ikke kan klage på Israel uten også å kreve at nabolandene annerkjenner Israel og inngår fredsavtaler.

  Men det er kanskje ikke så viktig.

 28. MariaMariaOslo mai 3, 2006 kl. 12:38 am #

  Israel er ingen fredsdue, men det er jammen meg ikke Hamas heller

 29. Starlett mai 3, 2006 kl. 8:50 am #

  #27 MariaMariaOslo Det er jeg enig i. Denne vanskelige konflikten har to parter som bærer ansvar, og to parter som må legge av seg vold som virkemiddel og sette seg til forhandlingsbordet.

  Mitt hovedpoeng med innlegget mitt, var å framholde at Hamas alene kan ikke bære ansvaret for alt det forferdelige som skjer i Midtøsten, og som rammer helt uskyldige israelere og muslimer. Israel har minst like mye skyld.

 30. Starlett mai 3, 2006 kl. 8:57 am #

  # 25
  #26 Elia

  Jeg skal prøve å svare deg når jeg har tid og ikke minst KREFTER, (har begrenset kapasitet under min rekonvalesens og håper du har forståelse for det)- i ro og mak.
  Det er så mye at jeg klarer ikke å ha helt oversikt nå. Kanske kan jeg ta en utskrift og lese nøye gjennom det du har skrevet i kommentarene dine.

  Synd du ikke fikk tak i Morgenbladet.
  Har du en epostadresse jeg evnt kunne skrive til?

 31. Starlett september 28, 2006 kl. 8:55 pm #

  #26 Kommentar fra elia:

  Forsvarer du israel like sterkt nå etter alt vi har vært vitne til denne sommeren?

  De siste måneders krigshandlinger og blodige overgrep har bare styrket min kritikk av staten israel.

 32. Starlett november 11, 2006 kl. 2:56 pm #

  #27 Kommentar fra MariaMariaOslo:

  Maria, dette innlegget ble skrevet i vår, og du skrev denne kommentaren i mai.

  I mellomtiden har Israel begått uhyrlige forbrytelser mot menneskeheten i Libanon og på Gazastripen.

  Jeg går derfor ut fra at du har justert ditt syn på Israel versus Hamas noe i løpet av de månendene som er gått.

 33. kommunist-javvist desember 28, 2006 kl. 1:10 am #

  Palestinerenes terror er faktisk helt unektelig grunnet Israels terror.
  Resultat av et onde.

  Israel er grunnlaget for okkupasjonen enkelt og greit.

  Israel ekspanderer, enkelt og greit.

  Israel dreper langt flere sivile palestinere en palestinske selvmordsbombere.

  Israel bygger mur gjennom nabolag, innenfor palestinsk terretorium, hvor de da reduserer grensene til palestina til 12% av orginal størrelse.

  Israel skaper terrorisme ved å drepe fedre, søsken og barn. Israel er de som bevvist skyter inn i en gruppe fredelige demonstranter.

  Jeg trekker naturlig nok konklusjonen at Israel er krisens kjerne og Israel er den som har stått for okkupasjonen. DErfor roper jeg faen ta Israel! i neste første mai tog…

 34. Starlett desember 28, 2006 kl. 1:16 am #

  #33 Kommentar fra kommunist-javvist:

  Hei, kommunist-javvist, og velkommen på bloggen min!

  Jeg er enig i ditt syn på Israel, og i sommer skrev jeg mange innlegg om Israels uhyrlige forbrytelser i Libanon og på Gaza.

  Israel er sionister og okkupanter og de bruker uhyggelig mye vold.

  (Dette innlegget var skrevet FØR tilstandene tilspisset seg i Midt-Østen i sommer.)

  Fint å bli kjent med deg! 🙂

 35. birdyflyhigh februar 7, 2007 kl. 10:02 pm #

  Israel får herje fritt pga omverdens dårlige samvittighet for utryddelsene under 2dre verdens krig. Vannvittig !!!

  Tussler i gangen og henter palestina skjerfet

 36. Starlett februar 7, 2007 kl. 10:07 pm #

  #35 Kommentar fra birdyflyhigh:

  Hei birdyflyhigh,

  Hjertelig velkommen på bloggen min! 🙂
  Det var trivelig å se deg. Jeg ser at vi er enige i mye. 🙂

  Jeg er helt enig med deg i det du sier. Israel driver en forferdelig og rasistisk politikk mot palestinerne, hjerteskjærende, og med fryktelige lidelser for det palestinske folk, og det bunner mye i andre verdenskrig.

  Vi kan gjerne demonstre i palestinaskjerf, ja!

 37. kommunist-javvist mars 10, 2007 kl. 1:50 am #

  Vil bare si en ting.
  I Iran, verdens mest fundamentalistisk muslimske land så bor det over 100 000jøder.

 38. Mads mai 1, 2007 kl. 4:43 pm #

  Bra innlegg på førstemai!

 39. Starlett mai 10, 2007 kl. 2:18 pm #

  Meget viktig innspill!

  Det viser at det er mange nyanser som man i vesten ofte er blinde for, og at virkeligheten er annerledes enn vi er tilbøyelig til å tro.

  Sorry for sen respons. La ikke merke til kommentaren din før nå.

 40. Starlett mai 10, 2007 kl. 3:12 pm #

  Ja, det passet absolutt på første mai, men det var skrevet 29. april i fjor.

  Likevel stadig like aktuelt.

  Takk for at du besøkte meg og for fin tilbakemelding på innlegget! 🙂

 41. Asterixa juli 12, 2008 kl. 10:43 pm #

  Takk for en god artikkel!
  Israel er ikke en fredsdue, men en krigsnasjon og terrornasjon som får fortsette på grunn av USA, men til og med USA holder på å miste tålmodigheten.
  I Norge er Frp og Krf bestevenner med underkuerne og torturistene i Israel.

 42. - oktober 17, 2008 kl. 11:05 pm #

  israel forsvarer bare landet sitt mot relgiøse fanatikere som vil utslette staten Israel. Palestina er ikke et land, bare et område der nede.

  Palestnere er et blandingsfolk fra jordan, egypt, syria, saudi arabere, osv.De er ikke et forkeslag. De alle ble misunnelige på hva Jødene fikk til i det tørre landskapet og ville ha det tilbake..Israel har krav på hele jerusalem og land som står i de gamle kart fra bibelen.

 43. Starlett oktober 18, 2008 kl. 4:22 pm #

  Det man nå kan frykte for, er faren for at Israle går til angrep på Iran FØR Bush går av.
  Da vil Midt-Østens skjebne bli veldig uviss, og situasjonen vil bli farlig, så det MÅ bare ikke skje!

  Jeg ville ikke blande Krf og Frp for mye her.
  Krf er adskillig mer nyansert i synet på Midtøsten-problematikken enn mainstream Frp.

  Men ingen norske partier er vel direkte «bestevenner» med TORTURISTER i Israel?
  Jeg opplver at du spører for tjukt på, og da mister utsagnet ditt en del troverdighet for meg.
  Når jeg får anlednig, vil jeg skrive et nytt innlegg om Midtøsten.

 44. Nordlandsmannen desember 28, 2008 kl. 1:54 am #

  Israel er en krigsmaskin

 45. Nordlandsmannen desember 28, 2008 kl. 1:56 am #

  #40 Anonym

  Tøv!
  Israel har ikke krav på land etter 2000 år gamle kart.

 46. Starlett desember 28, 2008 kl. 4:04 pm #

  «de gamle kart fra bibelen.» ?

  Dette er jo det rene sprøyt.

  Jødene har hatt svært lite makt i Palestina i historisk tid, og ingen kan gjøre krav på et territorium de hadde makt over i en liten hundreårsperiode for langt over 2000 år siden!

 47. Starlett desember 28, 2008 kl. 4:37 pm #

  Ja.

 48. - desember 28, 2008 kl. 4:38 pm #

  # 42 Jeg skulle like å se et kart over hvem som egentlig er de ekte beboerne av ulike landområder og hva det har kostet av menneskeliv. Etter en krig deles land i hytt og pine.

  Eller gjelder dette bare Israel?

 49. Starlett desember 28, 2008 kl. 5:35 pm #

  Nei, selvfølgelig ikke.
  Forøvrig var det jo slett ikke jødene som var overhoder i Palestina, bortsett fra kanskje under Salomo.

 50. Starlett desember 28, 2008 kl. 6:11 pm #

  Jeg skal se om jeg kan ordne det med linker, ellers så må jeg skrive et eget innlegg der jeg viser kartene gjennom historien.
  Du vil se at Israel ikke har hevd på noe, men at de har FÅTT jord av FN, land som tilhørte et annet folkeslag.

  Muligens må du minne meg på det.

 51. Zohre juni 2, 2010 kl. 9:38 pm #

  ISRAEL – en FREDSDUE?

  Ja, en due med ønske om freden

  takk
  zohre
  ———————-

  Jeg opplever ikke Israel som en fredsdue, snarere tvert imot, zohre.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: